2014-2020.1.02.16-0211 „Professionaalsete õpikogukondade loomine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis"

Eesmärk

Meetme tegevuste, millest Põltsamaa projekt on saanud rahastuse, eesmärk on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest. Projekti toetatav tegevus on õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus.

 

Põltsamaa projekti lühikokkuvõte

Projekt aitab kaasa muutunud õpikäsituse juurutamisele Põltsamaa Ühisgümnaasiumis läbi professionaalete õpikogukondade loomise. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on viimastel aastatel toimunud palju muutusi, projekt aitab tõusta järgmisele tasandile - rakendada saadud kogemusi ja teadmisi veelgi rohkem oma igapäevase töö praktikas ning teha nähtavaks muutunud õpikäsitluse mõju koolis.

Põltsamaa linna haridusasutuste juhtidel suureneb valmisolek kujundada organisatsioonikultuuri, mis toetab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid, ja õpetajatel suureneb valmisolek nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks koolis tulenevalt Eesti elukestva õppe strateegiast.

Kaugem eesmärk on haridusasutuste vahelise koostöövõrgustiku loomine, et linnas toimiks õpiväljundite põhine asutuste ülene õpikeskkond. Antud projektiga veel asutuste vahelise lõiminguteni tõenäoliselt ei jõuta, ent muutuste juhtimise koolitustsüklisse on kaasatud ka lasteaedade ja huvikoolide juhid, et soodustada koostöövõrgustiku teket.

 

Eeldatavad tulemused

Juhid

1)Linna haridusasutuse juhtidel on jagatud arusaamad muutunud õpikäsitusest, ühistest projektõppe ja – lõimingute võimalustest, kaasavast haridusest ning õppimist ja õpetamist toetavast tagasisidestamisest

2)haridusjuhid teadvustavad enam oma rolli ja mõju muutunud õpikäsitluse juurutamisel haridusasutuses;

3)haridusjuhid määratlevad end aktiivse ja vastutava mõjutajana organisatsioonis;

4)haridusjuhid oskavad paremini kujundada haridusasutuse kui õppiva organisatsiooni juhtimiseks ja arendamiseks sobivat keskkonda ning on suutelised eest vedama muutusi, organisatsioonis toimuvat arengut;

Õpetajad

1) õpetajad on teadlikumad muutnud õpikäsitlusest ja selle rakendamise võimalustest koolis;

2) õpetajatel on paranenud koostööoskused, mis on eelduseks lõimingute planeerimisele;

3) õpetaja tunneb ennast kindlamalt HEV-õpilaste kaasamisel ja arengu toetamisel;

4) õpetaja on kujunenud õppija suunajaks, arengu toetajaks, kes juhendab ja selgitab, ergutab enesearengule ja toetab õppija õpimotivatsiooni;

5) õpetajad rakendavad igapäevases töös mitmekesiseid, õppija aktiivsust ja omavastustust toetavaid õpetamismeetodeid;

6) õpetajad järgivad õppijakeskse õpikäsitluse põhimõtteid, praktiseerivad väljundipõhist õpetamist ja õppimist toetavat tagasisidestamist;

7) õpetajad võimaldavad paindlikku õpet ja mitmekesiseid valikuid, lähtutakse õpilase huvidest läbi praktiliste ja eluliste ülesannete lahendamise.

 

Maksumus
Projekti abikõlblike kulude kogumaksumus on 9538,21 eurot. Rahastajad Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Ajaperiood
15.08.2016-15.10.2017