9.02.17

Eestkoste seadmine lapsele

Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal.

Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel, valla- või linnavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel. Eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku rahvastikuregistrijärgse kande kohaselt.

Eestkostjat valides arvestatakse tema isikuomadusi, varalist seisundit ja võimeid eestkostja kohustusi täita, vanemate eeldatavat tahet ning tema suhteid lapsega, kelle üle eestkoste seatakse, lapse kasvatamise järjepidevust ning lapse rahvuslikku, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu.

Eestkostjaks ei või olla:

  • alaealine;

  • piiratud teovõimega isik;

  • isik, kellelt on vanema hooldusõigus täielikult või osaliselt ära võetud või kes on varem rikkunud eestkostja kohustusi.

Eestkoste lõpeb eestkostetava surmaga, vanema hooldusõiguse taastumisega, eestkostetava lapsendamisega või eestkostetava täisealiseks saamisega. Eestkostjaks ei või määrata selle tervishoiu- või hoolekandeasutuse töötajat, kus laps viibib.

Perekonnaseadus

Loe lisaks Sotsiaalministeeriumi veebilehelt

Toimetaja: TIIA VAHTER