9.02.17

Ravimi- ja prillitoetus

Ravimitoetust makstakse taotlejale ravimite maksumuse hüvitamiseks määras kuni 50% ravimite maksumusest.

Ravimitoetuse taotlemisel esitatakse ravimite kuludokumendid.

Prillitoetust makstakse taotlejale prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks määras kuni 50% prilliklaaside maksumusest ja kuni 40 eurot prilliraamide maksumusest või erandjuhtudel kuni 50% eriraamide maksumusest.

Prillitoetuse taotlemisel esitatakse avaldus, kuludokument ja nägemispuudega isikul nägemispuuet tõendav dokument, eriraamide puhul erivajadust tõendav dokument.

Sissetulekust sõltuva toetuse määramine

Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja oma haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

Toetuse avaldus, millele ei ole esitatud sotsiaalosakonna nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul pärast ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole või erandkorras sularahas.

Komisjoni põhjendatud ettepanekul võib maksta toetust ka teistele, korras mitte sätestatud isikutele ja juhtudel, ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab komisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja.

Avaldus Põltsamaa linna eelarvest toetuse maksmiseks

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas

Toimetaja: TIIA VAHTER