9.02.17

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljapool kodu osutatavat üldhooldusteenust rahastatakse Põltsamaa linna eelarvest isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist on olnud Põltsamaa linn  ja kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil.

Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust ei korraldata ja rahastata Põltsamaa linna eelarvest kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeasutuses hooldamise korraldama ja selle eest finantseerimise ise täies mahus tagama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise ja Põltsamaa linna eelarvest üldhooldusteenuse eest maksmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus 2. jaotis Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Toimetaja: TIIA VAHTER