24.05.17

Kuidas me saame luua tõelisel koostööl põhineva, uuendusliku ja igat noort toetava haridus- ja noorsootöömudeli uues Põltsamaa vallas?

 

Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ühinemise järgselt kaardistatakse 4 omavalitsusüksuse haridus- ja noorsootööasutused ning koostöövõimalused. Selle põhjal kujundatakse koostöös erinevate osapooltega igat noort toetav soovituslik haridus- ja noorsootöövõrgustiku mudel.

 

Mudeli loomiseks viiakse läbi ühisarutelud ja seminarid, toetatakse mudeli rakendamisega kaasnevate muutuste juhtimist ja tulemuste avalikustamist.

 

Mudeli loomisel toetutakse kaasava juhtimise ja disainiprotsessi põhimõtetele, praktikatele ja meetoditele ning kasutatakse erinevaid kaasamisvorme (arutelud, visuaalsed lahendused, küsitlused, soovitused ekspertidelt jne).

 

Protsessi läbiviimisel toetutakse järgmistele põhimõtetele:

            - julgustame heade ideede jagamist ja suurelt mõtlemist;

            - toetame sisukaid ja koostööd soodustavaid vestlusi;

- suuname heade näidete, tugevuste ja potentsiaali esiletoomist.

 

Protsessi tulemusena valmib visuaalne kokkuvõte soovituslikust mudelist, sh visioon, põhimõtted, head praktikad ja soovitused edasiseks tegutsemiseks.

 

Planeeritud ajakava:

 

Etapp 1 (veebruar-mai): hetkeolukorra kaardistus, sh tutvumine piirkonna noorsootöö- ja õpivõimalustega, dokumentide analüüs.

 

Ülevaade hetkeolukorrast 
Laste ja õpilaste arvu prognoos

 

Etapp 2 (mai-juuni): vajaduste, unistuste uurimine erinevaid sihtgruppe kaasates (koolijuhid, õpetajad, noorsootöötajad, noored, lapsed, lapsevanemad jne). Piirkonna võimaluste, tugevuste kaardistamine, põhimõtete sõnastamine, mudeli fookuse leidmine

 

            Ideekorje:  8. mai, Kamari seltsimaja.  Koolide, lasteaedade juhid ja õppealajuhatajad, KOV volikogude hariduskomisjonide juhid, ühinemist ettevalmistava hariduse- ja noorsootöö töörühma liikmed ning omavalitsuste juhid.

 

8. mai kohtumise kokkuvõte

 

            Ideejaht: 22. mai, Põltsamaa Noortekeskus. Noored. 22. mai kohtumise kokkuvõte

            Ideekorje: 12. juuni, Põltsamaa Noortekeskus.  Lapsevanemad, huvijuhid, õpetajad, noosootöötajad.

           

Etapp 3 (juuni-august): mudeli loomine ehk prototüüpimine. Kogutud info analüüs ja süntees.  Mudeli loomine ja testimine koos erinevate sihtgruppidega. Tagasisidestamine.

            Ühisseminar (september): loodud mudeli tutvustus ja tagasiside erinevatelt osapooltelt.

 

Etapp 4 (september-oktoober): mudeli avalikustamine.

 

Protsessi veab eest 6- liikmeline töörühm Kadri Suni eestvedamisel (Põltsamaa Linnavalitsuse, haridus- ja kultuurinõunik).  

 

Ühinemist ette valmistavad töörühmad
Hariduse ja noorsootöö töörühma protokollid

 

Protsessi aitavad ellu viia Piret Jeedas ja Kati Orav (MTÜ Ruumiloojad).

 

Aita kaasa unistuste õpikeskkonna loomisele

Soovid kaasa rääkida uue valla hariduselu ja noorsootöö kujundamisel? Kõik uue valla haridus- ja noorsootöövõrgustiku mudeli loomisega haakuvad ideed, küsimused, ettepanekud on teretulnud aadressil kadri@poltsamaa.ee.