9.02.17
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
 

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3–18-aastase puudega lapse hooldamise eest.

Hooldaja on lapse vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn ja kelle tegelik elukoht on Põltsamaa linnas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn ja kelle tegelik elukoht on Põltsamaa linnas.

Hooldajatoetuse määr on 100 eurot kuus.

Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 75% hooldajatoetuse määrast.

Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

Hooldajatoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonna lastekaitsepetsialistile kirjalik avaldus koos järgmiste dokumentidega:

1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
2) puudega lapse isiklik rehabilitatsiooniplaan;
3) eestkostjaks määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem;

4) teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek.

Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna juhataja haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi laekumisest.

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER