9.02.17

Täisealise puudega isiku hooldamine

Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu hooldusvajaduse hindamise tulemuste põhjal vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldus seatakse isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn ja kes tegelikult elab Põltsamaa linnas.

Erandina võib hoolduse seada isikule, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn, kuid kes elab ajutiselt teises kohalikus omavalitsuses.

Hooldajaks võib olla täisealine teovõimeline isik, kellel ei ole sügavat või rasket puuet ning kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.

Hooldajaks määratakse isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn.

 Erandina võib määrata hooldajaks ka isiku, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohalik omavalitsus, kuid tegelikult elab Põltsamaa linnas.

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise aluseks on isikute ühine avaldus. Avaldusele lisatakse isikut tõendavate dokumentide ja puude raskusastme määramise dokumentide koopiad.

Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna juhataja, kes teeb kirjaliku otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise avalduse saamisest.

Täisealisele puudega isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER