9.02.17

Koduteenused

Koduteenuseid osutatakse rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa linnas elavatele eakatele, puudega inimestele või ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele.

  • Teenust saavad eakad, puudega inimesed või teised täisealised inimesed, kes vajavad ajutist kõrvalist abi igapäevase eluga kodustes tingimustes toimetulekuks. Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele isikutele, kelledest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi.
  • Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad igapäevast kõrvalabi ja hooldust.
  • Teenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud.

Teenuse saamiseks esitab teenuse vajaja või tema esindaja kirjaliku avalduse ametiasutusele.

 

Sotsiaalosakonna ametnik kontrollib kliendi rahvastikuregistrijärgset elukohta ja külastab 5 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist klienti tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus, sagedus ja maht.

 

Teenuse osutamise vajaduse otsustab sotsiaalosakonna juhataja, kes teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist.

Keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Koduteenuse avaldus

Koduteenuste osutamise hinnakiri alates 01.06.2015:

  • koduteenuste põhipakett kliendile, kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud 10 eurot kuus;
  • koduteenuste põhipakett kliendile, kellel on perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud 30 eurot kuus;
  • tugi- ja abiteenuste korraldamine ühele kliendile 2 eurot kord;
  • tugi- ja abiteenuste korraldamisele lisandub sotsiaaltranspordi maksumus Põltsamaa linnas 30 eurosenti kilomeeter.

Tugi- ja abiteenuste eest maksab klient vastavalt teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjale.

Põltsamaa Linnavalitsuse 16.03.2015 korraldus nr 2-3/2015/69 "Koduteenuste hinnakirja kinnitamine"

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Põltsamaa linnas

Toimetaja: TIIA VAHTER