9.02.17
Asenduskoduteenus
 
Õigus saada asenduskoduteenust on lapsel, kes vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 128 lõikes 1 sätestatud tingimustele ning kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Õigus saada asenduskoduteenust on ka sotsiaalhoolekande seaduse § 128 lõikes 2 nimetatud lapsel samas lõikes sätestatud tingimustel.

§ 128. Perekonnas hooldamisele suunatav laps ja tema õigused

(1) Perekonnas hooldamisele suunatakse hooldusõigusliku vanemata jäänud laps. Hooldamisele võib suunata ka lapse:
1) kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
2) kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
3) kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või piiratud;
4) kes on vanemast eraldatud;
5) kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust;
6) kes on saatjata alaealine välismaalane;
7) kes on alaealine inimkaubanduse ohver ohvriabi seaduse tähenduses või ohvriabi seaduse § 3 lõikes 22 nimetatud alaealine;
8) kes on seksuaalselt väärkoheldud alaealine ohvriabi seaduse tähenduses.

(2) Perekonnas hooldamisele võib suunata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud alaealise inimkaubanduse ohvri ja seksuaalselt väärkoheldud alaealise, kellel on olemas seaduslik esindaja, kui suunamine on vajalik alaealise turvalisuse kaalutlusel ja kui alaealise seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

(3) Lapse suunamisel perekonnas hooldamisele ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse lapse soovi. Enne nõusoleku andmist on lapsel õigus tutvuda hooldajaks saada soovija, tema perekonnaliikmete ja koduga ning saada nende kohta teavet. Hooldaja perekonda elama asumisel on lapsel õigus kaasa võtta oma isiklikud esemed.

Asenduskodusse (lastekodusse) suunamise puhul sõlmitakse Põltsamaa Linnavalitsuse kui alaealise rahvastikuregistrijärgse omavalitsuse, Jõgeva Maavalitsuse ja asenduskodu vahel kolmepoolne haldusleping asenduskodu teenuse osutamiseks.

 
Loe lisaks Sotsiaalministeeriumi veebilehelt
 
Sotsiaalhoolekande seadus vt 6. jagu Asenduskoduteenus
 
Toimetaja: TIIA VAHTER