9.02.17

Linnale kuuluv  eluruum

Eluruumi taotlemine

Eluruum antakse üürile eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavale, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavale isikule. Vabade eluruumide olemasolul ja tingimusel, et eluruumile ei ole eelmises lauses nimetatud üürile taotlejaid, on õigus kortereid üürile anda ka teistele isikutele.

Eluruumi antakse üürile kuni viieks aastaks koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada. Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab Põltsamaa Linnavalitsus. Otsuse eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb Põltsamaa Linnavalitsus avalduse registreerimisest 15 tööpäeva jooksul. Korralduse ärakiri eluruumi üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale ja Põltsamaa Varahalduse OÜ-le otsuse tegemisest 3 tööpäeva jooksul.

Üürilepingu pikendamine

Üürniku eluruumi vajaduse säilimisel võib Põltsamaa Linnavalitsus korraldusega pikendada tähtaja möödumisel lõppenud üürilepingut kuni viieks aastaks üürniku põhjendatud avalduse alusel. Eluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused. Eluruumi üürilepingu pikendamiseks esitab üürnik avalduse linnavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne eluruumi üürilepingu lõppemist. Avalduse tähtaegselt esitamata jätmisel kaotab üürnik õiguse eluruumi üürilepingu pikendamiseks ning on kohustatud selle lõppemisel eluruumi koheselt vabastama.

Üür ja kulude tasumine

Eluruumi üüri määrab Põltsamaa Linnavalitsus.

Eluruumi kasutamise kulud tasub üürnik.

Üüri arvestamisel loetakse eluruumi üldpinnaks kõigi elu- ja abiruumide, külmade verandade, rõdude, terrasside ja külmade panipaikade jms põrandapindade summa. Külmade verandade ja külmade panipaikade põrandapind arvatakse seejuures eluruumi üldpinna hulka koefitsiendiga 0,5, rõdude ja terrasside põrandapind aga koefitsiendiga 0,3.

Linna omandis olevad eluruumid

Ahiküttega: Jõgeva mnt 20-4 ja Välja tn 12-8.

Elektriküttega: Pajusi mnt 18-1a, Pajusi mnt 18-2a, Pajusi mnt 18-3a, Pajusi mnt 18-4a, Pajusi mnt 18-5a, Pajusi mnt 18-6a, Pajusi mnt 18-7a ja Pajusi mnt 18-8a.

Linnale kuuluva eluruumi taotlemise avaldus

Linnale kuuluva eluruumi üürilepingu pikendamise avaldus

Põltsamaa linna omandis olevate eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER