21.04.17

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus ning teised toetavad teenused

Teenuste osutamise ja arendamise eesmärgiks on vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust. Teenuste osutamise lõppeesmärgiks on hooldusõigust omava isiku aktiivsuse suurendamine ja nende tööturul püsimine või tööturule suundumine.

Rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks:

1) lapsehoid;

2) tugiisikuteenus lapsele või tema perele;

3) lapse intervallhooldus;

4) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;

5) lapse ja nende pere nõustamine ning erinevad teraapiad;

6) lapse rehabilitatsiooniteenused (pärast riiklike rahade ärakasutamist);

7) isikliku abistaja teenus;

8) lapse eluruumide kohandamine lähtuvalt puudest tingitud vajadustest;

9) turva- ja tugikodu teenus;

10) lapse rehabilitatsiooniplaanis soovitatud abivahendite omaosaluse eest tasumine;

11) lapsele sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele) koolitused;

12) lapsele teenuse osutamise ruumidega seotud kulud;

13) seminaride või koolituste korraldamisega seotud kulutused;

14) muud sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Teenusele omab õigust raske või sügava puudega laps ja tema hooldaja, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põltsamaa linn. Teenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Teenuse taotlemiseks esitab hooldaja Põltsamaa Linnavalitsusele kui ametiasutusele kirjaliku taotluse, millele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaan ning andmed teenuse eeldatava maksumuse kohta või kuludokument teenuse ostmise kohta. Lapse huvides võib taotluse esitada kolmas isik (ametnik, pedagoog, perearst), kellel on andmeid abi vajava lapse kohta.

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise tingimused ning kord Põltsamaa linnas

Toimetaja: TIIA VAHTER