26.11.15

Reklaami paigaldusloa taotlemine

Põltsamaa Linnavolikogu 16.06.2009 määruse nr 90 "Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks"  § 5 alusel reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja linnavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:

1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühistranspordivahendi omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
2) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlatus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, reklaami paigaldamiseks;
3) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
4) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse;
5) maapinnale ja territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaami asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
6) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 5 nimetatud juhul;
7) reklaamikandja joonis, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja kinnitusviis ja ülesehitus.

Reklaami paigaldusloa taotluses märgib reklaami paigaldaja, kas ta soovib jagada reklaamimaksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks maksuperioodideks.

Paigaldusloa taotlemist ei nõuta maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

Reklaami paigaldusloa taotlus

Lisainfo majandusnõunik Maimu Kelder, tel 776 8564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee

 

Toimetaja: TIIA VAHTER