9.02.17

Sotsiaaleluruum

Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on üks aasta enne taotluse esitamist olnud Põltsamaa linnas.

Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põltsamaa linn või kelle elukoht taotluse esitamise hetkel on olnud Põltsamaa linn vähem kui üks aasta, võib eraldada eluruumi vaba elamispinna olemasolu korral juhul, kui isikul ei ole alalist elukohta, kuid isik viibib püsivalt Põltsamaa linna haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

Sotsiaaleluruum antakse üürile:

  • isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, tervislikust seisundist, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
  • isikule, kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise ja endaga toimetulekuga;
  • isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  • regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavale vähekindlustatud ja probleemsele lastega perele;
  • asenduskodust tagasipöördunule, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist oli Põltsamaa linn;
  • erandjuhul isikule, kelle kohta ametiasutuse sotsiaalosakond on teinud vastava põhjendatud ettepaneku.

Sotsiaaleluruum, kus lisaks eluasemeteenusele on tagatud ka hooldusteenus (Põltsamaa linnas Ringtee tn 11-1), antakse üürile eelkõige

  • seadusjärgsete ülalpidajateta eakale (alates 70. eluaastast), kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga;
  • erandjuhtudel sotsiaalosakonna põhjendatud ettepanekul.

Sotsiaaleluruumi võib üürile anda kuni kolmeks aastaks koos kohustusega sotsiaaleluruum pärast tähtaja möödumist koheselt vabastada. Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab sotsiaalosakonna juhataja oma otsusega.

Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustamine

Otsuse eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja 10 tööpäeva jooksul arvates viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

Otsuse ärakiri sotsiaaleluruumi üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale ja Põltsamaa Varahalduse OÜ-le 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 

Üür ja kulude tasumine

Sotsiaaleluruumi üüri määrab linnavalitsus. Sotsiaaleluruumi kasutamise kulud tasub sotsiaaleluruumi üürnik.

 

Linnal on järgmised sotsiaaleluruumid:

Keskküttega: Pajusi mnt 10-3, Tartu mnt 6-11, Ringtee tn 11-1.

Elektriküttega: Pajusi mnt 18-1 ja Pajusi mnt 18-2.

Ahiküttega: Lossi tn 43-1, Lossi tn 43-2, Lossi tn 43-4 ja Lossi tn 43-6.

Avaldus sotsiaaleluruumi taotlemiseks

Põltsamaa linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Toimetaja: TIIA VAHTER