9.02.17

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse ühele vanemale, kelle elukohana vähemalt 12 eelneva järjestikuse kuu jooksul registris on registreeritud Põltsamaa linn ning laps on registri andmetel Põltsamaa linna elanik alates sünnist.

Toetust makstakse kahes osas:
1) esimese osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
2) teise osa määr 100 eurot, makstakse lapse 2-aastaseks saamisel.

Toetuse teine osa määratakse avalduse alusel taotlejale, kes vastab käesoleva teksti esimese lõike nõuetele ning tingimusel, et laps ja taotleja on registri andmetel katkematult Põltsamaa linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 2-aastaseks saamiseni.

Sünnitoetust makstakse lapsendajale tingimusel, et lapsendamine toimus enne lapse 1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest Põltsamaa linna eelarvest sünnitoetust maksnud.

Sünnitoetust ei maksta, kui:
1) laps sündis surnult;
2) laps on riiklikul ülalpidamisel;
3) taotlejalt või vanematel on ära võetud/peatatud hooldusõigus lapse suhtes.

 

Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus.

Sissetulekust mittesõltuva toetuse määramine

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata.

Toetuse avaldus, millele ei ole esitatud sotsiaalosakonna ametnike nõudel ja selleks määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

Sotsiaalosakonna juhataja otsus toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Toetuse maksmine

Sünnitoetus makstakse 10 tööpäeva jooksul, arvates avalduse laekumise või toetuse taotlemise viimase vajaliku dokumendi saamise päevast, taotleja avalduses näidatud arvelduskontole.

Avaldus Põltsamaa linna eelarvest toetuse saamiseks

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas

 

Toimetaja: TIIA VAHTER