10.07.14

Surma registreerimine

Surma registreerivad valla- ja linnavalitsused ning maavalitsused (põhjendatud vajadusel ka Eesti välisesinduse konsulaarametnik) ning surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kellele sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisuasutus registreerib surma 3 tööpäeva jooksul surma registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Surma registreerib Eesti perekonnaseisuasutus, kui isik sureb Eestis. Samuti siis, kui välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus ja kui surm ei ole juba registreeritud välismaal.

Kui isik tunnistati surnuks kohtumääruse alusel, registreerib surma kohtu asukohajärgne maavalitsus.

Avaldus surma registreerimiseks tuleb esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või isiku surnult leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, isik, kes elas koos surnud isikuga, raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

Surmast seadusega ettenähtud tähtaja jooksul teatamata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga.

Surmakande tegemiseks tuleb perekonnaseisuasutusele esitada

1) arstlik surmateatis või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta:
2) surnud isiku pass ja ID-kaart, kui isikul on mõlemad isikut tõendavad dokumendid, siis nii pass kui ka ID-kaart. Surnu isikut tõendava dokumendi võtab perekonnaseisuametnik avaldajalt ära.

Avaldajale väljastatakse tema soovil surma registreerimise kohta surmatõend. Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis ja selle kohta surmatõendit ei väljastata.

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba. Korduva surmatõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

Põltsamaa linn maksab matusetoetust linna eelarvest Põltsamaa Linnavolikogu 18.03.2014 määruse nr 7 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas" § 15 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

(1) Matusetoetuse määraks on 120 eurot, mida määratakse isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel oli surma hetkel Põltsamaa linn, matuse kulud.

(2) Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus ja surmatõendi koopia. 

Toimetaja: TIIA VAHTER