4.04.16

Tugiisikuteenus

Teenuse eesmärk on perede ja üksikisikute juhendamine, motiveerimine ja nende suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamine järgmiste tegevuste abil:
1) laste turvalisuse jälgimine peres;

2) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;

3) igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
4) toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
5) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
6) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
7) peresiseste ühistegevuste korraldamisele kaasaaitamine;
8) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks, vajadusel nende saatmine;
9) isiku sidumine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
10) emotsionaalse toe pakkumine läbi aktiivse kuulamise;
11) sotsiaalosakonna ametniku informeerimine peres toimuvatest muutustest.

Teenust osutatakse üldjuhul isiku või pere juures kodus, erandjuhtudel muudes kokkulepitud kohtades.

Tugiisik määratakse:
1) last kasvatavale perekonnale, kui on vaja tuge lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
2) isikule, kes vajab tuge sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu, mis oluliselt raskendab tema toimetulekut;
3) isikule, kes vajab tuge sotsiaalseks toimetulekuks kinnipidamiskohast vabanemisel;
4) noorele, kes vajab tuge iseseisvalt elama asumisel asenduskoduteenuse, perekonnas hooldamise teenuse või eestkoste lõppemisel;
5) lapsele, kes vajab tuge psüühika- või käitumishäire tõttu.

Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul.

Teenuse osutamise vajaduse otsustab sotsiaalosakonna juhataja, kes teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist. Keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Tugiisikuteenuse avaldus

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Põltsamaa linnas

Toimetaja: TIIA VAHTER