Ehitusalased taotlused ja kaeveluba

6.03.17

Taotluste ja teatiste esitamine

Ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse, ehitise teatise vormid ja muud ehitustegevusega seotud blanketid on hetkel saadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.

 

Kaeveload

Vastavalt Põltsamaa linna kaevetööde eeskirja § 1 lõikele 1 on kaeveluba kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele ja ehitusprojektide koostajatele.

Kaevetöö teostaja esitab ametiasutusele kaeveloa saamiseks vormikohase taotluse, millele on lisatud:
1) ehitusprojekt, kui kaevetööd teostatakse ehitamise käigus. Ehitusprojekt peab vastama ehitusseadustikus esitatud nõuetele ja sisaldama kõikide kaevepiirkonda jäävate tehnovõrkude ja -rajatiste omanike või valdajate kooskõlastusi;
2) tee-ehitusprojekt, kui teostatakse eeskirja §-s 8 nimetatud kaevetööd. Tee-ehitusprojekt peab vastama ehitusseadustikus nimetatud nõuetele. Teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud;
3) kaevetöö teostamise ajagraafik;
4) kaevetöö piirkonna skeem - linna plaanil märgistatud ja kaevetöö alla jääv ala, koos ala suurusega ruutmeetrites;
5) teede ja tänavate sulgemise loa taotlus vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu kehtestatud korrale, millele on lisatud ametiasutuses kooskõlastatud liikluskorralduse skeem koos kasutatavate liiklusmärkide, piirete ja ümbersõitude äranäitamisega, kui teostatakse eeskirja § 5 lõikes 2 või § 8 nimetatud kaevetööd;
6) Muinsuskaitseameti kirjalik luba, kui teostatakse eeskirja § 5 lõikes 9 nimetatud kaevetööd;
7) geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad, kui teostatakse eeskirja § 5 lõikes 8 nimetatud kaevetööd;
8) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba.

 

Kaevelubasid väljastab ehitusnõunik Kersti Viggor

Telefon 776 8567 või 5860 1042

e-post: kersti@poltsamaa.ee

 

Dokumendid:

Toimetaja: TIIA VAHTER