9.02.17

Erivajadusega inimese toetus

Erivajadusega inimese toetus määratakse puudest tingitud erivajaduse korral, mis on vajalik inimese toimetuleku soodustamiseks kodus (häirenuputeenus, hingamisaparaadi kasutamine, eritransport ravile ja tagasi jne).

Erivajadusega inimese toetuse määraks on kuni 30 eurot kuus ja transpordi korraldamisel kuni 50% sõidukulude maksumusest.

Toetuse taotlemisel esitatakse perearsti või raviarsti tõend erivajaduse kohta.

Sissetulekust mittesõltuva toetuse määramine

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata.

Toetuse avaldus, millele ei ole esitatud sotsiaalosakonna ametnike nõudel ja selleks määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

Sotsiaalosakonna juhataja otsus toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul, arvates avalduse laekumise või toetuse taotlemise viimase vajaliku dokumendi saamise päevast, taotleja avalduses näidatud arvelduskontole.

Avaldus Põltsamaa linna eelarvest toetuse saamiseks

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas

 

Toimetaja: TIIA VAHTER