2.11.15

Puu raie ja hoolduslõikus linnas toimub raie- ja hoolduslõikusloa alusel, mille väljastab heakorraspetsialist Riivo Lehiste tel 776 8554 ja 5560 0109  või riivo@poltsamaa.ee

 

Raieloa taotlemine

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastaja.

 

Puu raiumiseks esitatakse heakorraspetsialistile vabas vormis taotlus, kus on näidatud järgmised andmed:

1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);

2) põhjendus puu likvideerimiseks;

3) omandisuhe puu kasvukohaga;

4) raiutud puude käitlemisviis ja käitlemiskoht.

 

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

1) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;

2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;

3) asukohakaart või väljavõte projekti asendiplaanist;

4) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja.

 

Heakorraspetsialist väljastab raieloa ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest. Raieluba kehtib 1 aasta.

 

Hoolduslõikusloa taotlemine

Puu hoolduslõikuseks esitatakse heakorraspetsialistile kirjalik vabas vormis taotlus, kus on näidatud järgmised andmed:

1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);

2) millisel eesmärgil, millal ja millist puu hooldusvõtet soovitakse teostada;

3) omandisuhe puu kasvukohaga.

 

Loa taotlusele lisatakse esindaja esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja.

 

Heakorraspetsialist otsustab puu hoolduslõikuseks loa andmise ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest. Hoolduslõikusluba antakse ühekordseks lõikuseks, loa tähtaja määrab heakorraspetsialist.

 

Põltsamaa linna raiemäärus

 

Toimetaja: TIIA VAHTER