9.02.17

Koolitoetus

Koolitoetust makstakse õppekulude, õpilaskodu kohamaksumuse, koolitarvete, kooliriiete, koolitranspordi ja huvikoolituse kulude osaliseks kompenseerimiseks vähekindlustatud perekonna haridusasutuses õppivale lapsele.

Toetust koolitranspordi kulude osaliseks kompenseerimiseks makstakse rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa linnas elavale õppivale lapsele juhul, kui tema õppimine väljaspool Põltsamaa linna haldusterritooriumi on põhjendatud.

Koolitoetuse määraks on 50% tehtud kulutustest.

Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus ja kuludokument.

Sissetulekust sõltuva toetuse määramine

Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja oma haldusaktiga 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

Toetuse avaldus, millele ei ole esitatud sotsiaalosakonna nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul pärast ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole või erandkorras sularahas.

Komisjoni põhjendatud ettepanekul võib maksta toetust ka teistele, korras mitte sätestatud isikutele ja juhtudel, ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab komisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja.

Avaldus Põltsamaa linna eelarvest toetuse maksmiseks

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas

 

Toimetaja: TIIA VAHTER