4.03.16

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

DP eskiis 15.02.2016

E-Piim seletuskiri

Menetlusdokumendid

Põltsamaa Linnavolikogu otsus

Joonised:

     1. Asukohaskeem

     2. Tugiplaan

     3. Põhijoonis

     4. Tehnovõrkude koondplaan

     5. Üldplaneeringu muutmise ettepanek

Kooskõlastused:

     1. Maaamet

     2. Terviseamet lõuna talitus

     3. Keskkonnaamet

 

Toimetaja: SIIM SILD