« Tagasi

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid.

Projekti sihtrühmaks on toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15-aastased kuni pensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest.

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele", mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed".

Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja võrgustikuliikmetega  toimub juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid kasutades.

Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad teenused:

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada inimese toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, analüüsida ja leida lahendusi probleemidele.

Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike ühiste ressursside leidmisel.

Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest võlakohustuste kaardistamisel, majapidamis­eelarve korrastamisel, võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi vältima.

Tugiisikuteenuse sisuks on  inimese abistamine ja juhendamise täiendavate jõuvarude otsimisel, et aidata paremini hakkama saada raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste kasvatamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel, ametiasutuste külastamisel jne

 

Täiendavat infot projekti kohta saab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt või  Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.

Piirkondlikuks koordinaatoriks Tartu-, Jõgeva- ja Viljandimaal on Krista Normak, mobiil 57835580, e-post krista.normak@sotsiaalkindlustusamet.ee