9.02.17

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline hüvitis.

Sissetulekust sõltuvat toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te) isiku(te) toimetuleku soodustamiseks.

Allapoole toimetulekupiiri elav pere on Põltsamaa linna sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra mõistes pere, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir pärast eluasemekulude mahaarvamist.

Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa linn.

Põltsamaa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul võib maksta toetust ka teistele isikutele ja ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab komisjoni ettepanekul sotsiaalosakonna juhataja.

Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Põltsamaa linnas

Lõunatoidu toetuse maksmise kord Põltsamaa linnas

Toimetaja: TIIA VAHTER