ETTEVÕTLUSMINISTER PÕLTSAMAAL

19.05.16

24. mail külastab Jõgevamaad ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Oma ringsõitu alustab ta Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, kus annab kell 10-11 koolitunni teemal : Ettevõtluse alustamine, noored ettevõtluses, noored tööturul. Koolitundi on oodatud kõik huvilised, sh nii alustavad kui tegutsevad ettevõtjad.

Kell 11-12.30 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IT-klassis kohtumine  ettevõtjatega.

Vabas õhkkonnas arutletakse teemal:

Ettevõtlust toetav süsteem vajab värskendust. Kuidas saab riik kõige efektiivsemalt ja ettevõtjasõbralikumalt ettevõtlust toetada ning milliste organisatsioonide ja struktuuride kaudu seda teha.

Jõgevamaa väljakutsetest ja võimalustest räägib  Marve Millend (JAEKi juhataja/ettevõtluskonsultant).

Teemad ei ole lukku pandud, ehk et kui kellelgi on midagi tema jaoks olulist, mida arutada, palun eelnevalt teada anda, et minister ja tema meeskond saaksid teema ette valmistada.

Oodatud on kõik ettevõtlushuvilised kogu piirkonnast.

Palun registreeruda 20. maiks  loreida@poltsamaa.ee, et teha vajalikud ettevalmistused.

Küsimusi ministrile saab esitada kohapeal, kuid põhjalikuma vastuse saamiseks on hea, kui saame küsimused eelnevalt ministrile edastada. Kui  küsimused on  juba praegu olemas, palun need saata loreida@poltsamaa.ee.

Toimetaja: TIIA VAHTER
19.05.16

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

 

Jõgeva maavanem võttis 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 vastu Jõgeva maakonnaplaneeringu.

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 5. maist kuni 2. juunini 2016.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 16. juunil 2016 algusega kell 15.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva linn).

Jõgeva maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.                     

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.eeja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e‑post janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee.

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ(endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Mildred Liinat (tel 698 8359, e-post mildred.liinat@skpk.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@skpk.ee).

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45), Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel aadressil: http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressilinfo@jogeva.maavalitsus.ee.

Toimetaja: TIIA VAHTER

Põltsamaa linn asub Kesk-Eestis, olles Jõgeva maakonna läänepoolseimaks keskuseks, mõjutades oluliselt nii Põltsamaa valla kui ka teiste ümbritsevate valdade (Pajusi, Puurmani, vähemal määral Kolga-Jaani, Imavere ja Kõo valla) arengut. Koostöö Põltsamaa linna ning Põltsamaa, Puurmani ja Pajusi valla vahel on väga tihe mitmetes valdkondades: haridus, kultuur, sotsiaalhooldus, tervishoid jne.

Põltsamaa linn asub riiklikult tähtsaima Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja regionaalse tähtsusega Jõgeva-Põltsamaa ja Põltsamaa-Võhma maantee ristumiskohal. Põltsamaa keskne asend Eestis ja hea liiklusgeograafiline paiknemine soodustavad Põltsamaa koostööd kõigi Eesti suuremate linnade ning erinevate piirkondadega. Tallinn, kus asub lähim rahvusvaheline sadam ja lennujaam, on Põltsamaa linnast 127 km kaugusel. Lähimad raudteejaamad asuvad Võhmas (26 km läände) ja Jõgeval (30 km kirdesse). Tartu kui lähim regionaalkeskus asub Põltsamaast 59 km kagu suunas.