30.11.17

Kuidas me saame luua tõelisel koostööl põhineva, uuendusliku ja igat noort toetava haridus- ja noorsootöömudeli uues Põltsamaa vallas?

 

Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valla ühinemise järgselt kaardistatakse 4 omavalitsusüksuse haridus- ja noorsootööasutused ning koostöövõimalused. Selle põhjal kujundatakse koostöös erinevate osapooltega igat noort toetav soovituslik haridus- ja noorsootöövõrgustiku mudel.

 

Mudeli loomiseks viiakse läbi ühisarutelud ja seminarid, toetatakse mudeli rakendamisega kaasnevate muutuste juhtimist ja tulemuste avalikustamist.

 

Mudeli loomisel toetutakse kaasava juhtimise ja disainiprotsessi põhimõtetele, praktikatele ja meetoditele ning kasutatakse erinevaid kaasamisvorme (arutelud, visuaalsed lahendused, küsitlused, soovitused ekspertidelt jne).

 

Protsessi läbiviimisel toetutakse järgmistele põhimõtetele:

            - julgustame heade ideede jagamist ja suurelt mõtlemist;

            - toetame sisukaid ja koostööd soodustavaid vestlusi;

            - suuname heade näidete, tugevuste ja potentsiaali esiletoomist.

 

Protsessi tulemusena valmib visuaalne kokkuvõte soovituslikust mudelist, sh visioon, põhimõtted, head praktikad ja soovitused edasiseks tegutsemiseks. Vt valminud hariduse ja noorsootöö visiooni - Põltsamaa on õppiv ja uudishimulik vald

 

AJAKAVA

 

Etapp 1 (veebruar-mai): hetkeolukorra kaardistus, sh tutvumine piirkonna noorsootöö- ja õpivõimalustega, dokumentide analüüs.

Ülevaade hetkeolukorrast 
Laste ja õpilaste arvu prognoos

 

Etapp 2 (mai-juuni): vajaduste, unistuste uurimine erinevaid sihtgruppe kaasates (koolijuhid, õpetajad, noorsootöötajad, noored, lapsed, lapsevanemad jne). Piirkonna võimaluste, tugevuste kaardistamine, põhimõtete sõnastamine, mudeli fookuse leidmine.

Ideekorje:  8. mai, Kamari seltsimaja.  Koolide, lasteaedade juhid ja õppealajuhatajad, KOV volikogude hariduskomisjonide juhid, ühinemist ettevalmistava hariduse- ja noorsootöö töörühma liikmed ning omavalitsuste juhid. 8. mai kohtumise kokkuvõte

Ideejaht: 22. mai, Põltsamaa Noortekeskus. Noored. 22. mai kohtumise kokkuvõte

Ideekorje: 12. juuni, Põltsamaa Noortekeskus.  Lapsevanemad, huvijuhid, õpetajad, noosootöötajad. 12. juuni kohtumise kokkuvõte

 

Etapp 3 (juuni-august): mudeli loomine ehk prototüüpimine. Kogutud info analüüs ja süntees.  Mudeli loomine ja testimine koos erinevate sihtgruppidega. Tagasisidestamine.

6. septembril kohtusid töörühma liikmed inimestega, kes olid kutsutud tagasisidet andma loodud visioonipaberile. Ringi said kutsutud need, kes hoolivad Põltsamaa haridusruumist ning evivad süsteemset pilti hariduse või kohaliku elu korraldamisest:  Anzori Barkalaja (Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse juhataja), Heldur Meerits (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfondi looja), Margus Timmo (Setoma Valdade Liidu juhatuse esimees), Annika Kallasmaa (kooli lapsevanemate kogu eestvedaja), Triin Pärna (Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja), Heidi Paabort (Avatud Noortekeskuste Liidu tegevjuht), Rivo Noorkõiv (Põltsamaa valla ühinemise konsultant). 

 
Tarkade Kogu liikmete ülesandeks oli anda tagasisidet ideedele, esitada edasiviivaid küsimusi ning jagada mõtteid, kuidas aidata muudatustel rakenduda. Tarkade Kogu kokkuvõte
    

Etapp 4 (september-oktoober): mudeli avalikustamine

"Õppiva ja uudishimuliku Põltsamaa valla visioonipaber"

"Hariduspõllul on suurte võimaluste aeg," sõnas Koidu-Tani Jürisoo, Avatud Meele Instituudi eestvedaja 12. juunil Põltsamaa Noortekeskuses toimunud mõtteõhtul ning rõhutas: "ükski süsteem ei saa kunagi valmis, see liigub edasi".

 

4 P ehk Pajusi, Puurmani, Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna ühinemisele võiks samuti läheneda kui suurele võimalusele. 2017. aasta kevadsuvel võtsid enam kui 90 õppijat, koolijuhti, õpetajat, vallajuhti, lapsevanemat jne osa aruteludest, kuidas koos kaasa aidata sellele, et iga noor kogeks oma õpiteekonda sedavõrd rikkalikuna, et ta hea meelega jätkab eneseteostust oma kodukohas või astuda enesekindlalt laia maailma. Me asusime teele avatult, julgustasime julgemalt unistama ja mitte olemasolevatesse piiridesse liialt kinni jääma. Mõttetöö tulemusena sündis "Õppiva ja uudishimiliku Põltsamaa valla visioonipaber". See ei ole veel valmis. See on "prototüüp", mis on loodud tagaside saamiseks ja veelgi paremaks lihvimiseks. Võib olla sina näed midagi, mida meie pole veel näinud.  

 

Olete oodatud 11. septembril kell 16.00-18.00 Põltsamaa Noortekeskuses toimuvale kohtumisele, kus saate anda tagasisidet visioonipaberile ja tuua välja veell näiteid headest praktikatest ning arutada, kuidas loodud visiooni ellu viia. 


Sul on ka võimalus kuni 18. septembrini anda tagasisidet täites järgmise vormi. 

https://goo.gl/forms/UAMgV95LhOLnQOYp2

Või kirjuta vabas vormis kiri: Kadri Suni, kadri.suni@poltsamaa.ee (Põltsamaa Linnavalitsus, haridus- ja kultuurinõunik).

Protsessi veab eest 6- liikmeline töörühm Kadri Suni eestvedamisel (Põltsamaa Linnavalitsuse, haridus- ja kultuurinõunik).  

Ühinemist ette valmistavad töörühmad
Hariduse ja noorsootöö töörühma protokollid

Protsessi aitavad ellu viia Piret Jeedas ja Kati Orav (MTÜ Ruumiloojad).

Põltsamaa valla hariduse ja noorsootöö visioon - Põltsamaa on õppiv ja uudishimulik vald

 

Aita kaasa unistuste õpikeskkonna loomisele

Soovid kaasa rääkida uue valla hariduselu ja noorsootöö kujundamisel? Kõik uue valla haridus- ja noorsootöövõrgustiku mudeli loomisega haakuvad ideed, küsimused, ettepanekud on teretulnud aadressil kadri@poltsamaa.ee.

 

Põltsamaa uue valla hariduse ja noorsootöö mudeli loomist on rahastanud EL Euroopa Sotsiaalfond projekti „Ühinevate omavalitsuste strateegiate ja poliitikate ühtlustamine haldusvõimekuse tõstmiseks" raames.